Till innehåll på sidan

Central grupp för särskild inriktning (CSI)

Profil
 

Klasserna 6-9H tar huvudsakligen mot elever med diagnos inom autismspektrum (AST/högfungerande). Enheten tillhör Hagsätraskolan och ligger i en egen del av skolan. Undervisningen utgår från grundskolans nationella läroplan Lgr 11.
Verksamhetens elever undervisas i fyra mindre, årskursvisa grupper.
En mentor (ansvarig lärare) och resurspedagoger är kopplade till varje klass.
 

Så här arbetar vi
 

Tydlig struktur och återkommande rutiner ger förutsägbarhet och trygghet under både lektioner och raster. Pedagogiken bygger på tydliggörande undervisning, där eleverna får hjälp att hitta strategier för utveckling och optimal inlärning utifrån sina individuella behov och förutsättningar.
 

Eleverna ges goda förutsättningar för att lära in och öva kunskaper genom undervisning i liten grupp och individuellt. Vi ligger långt framme i arbetet att kompensera svårigheter genom ITK (informations- och kommunikationsteknik). Alla elever har tillgång till dator samt var sin iPad och klassrummen är utrustade med projektorer.
 

Vi arbetar utifrån en helhetssyn på eleven. All undervisning och social utveckling planeras efter en framåtsyftande IUP, enligt de nationella mål som finns för grundskolan.
 

I hemklassrummen har varje elev en egen arbetsplats, anpassad efter behov. Undervisande lärare kommer till klassrummet. Vi har en egen ateljé för bildundervisning. Ämnen som slöjd, idrott, NO åk 8-9, hem- och konsumentkunskap, musik och moderna språk har eleverna i stora skolbyggnadens lokaler men fortfarande i mindre grupper. Då undervisar oftast externa lärare och personal från vår enhet följer med på dessa lektioner som resurs.
 

Eleverna ska hos oss

* Erbjudas undervisning i de ämnen läroplanen föreskriver.
* Få undervisningen anpassad efter sina speciella behov och styrkor.
* Få möjlighet till samvaro med andra elever med liknande svårigheter.
* Få träna på att hantera känslor, sociala möten och samspel.
 

Personal

Enhetens höga vuxentäthet och erfarna personal gör det möjligt att möta eleverna både i mindre grupper och individuellt. Personalen får fortlöpande adekvat fortbildning samt handledning.
Vi har god elevhälsovård med bland annat skolpsykolog och SYV (studie- och yrkesvägledare) knutna till enheten.
 

Samverkan med vårdnadshavare

Vi lägger stor vikt vid ett nära samarbete med våra elevers vårdnadshavare, eftersom samstämmighet mellan skolan och hemmet är viktigt för att ge eleven kontinuitet i tillvaron. Kontakten kan se ut på olika sätt beroende på behov och önskemål, t ex möten, utvecklingssamtal, telefon eller mail.

 

 

 

Dela:
Kategorier: